Healthonic Healthcare - Aarogyam Sukhsampada
Aarogyam Sukhsampada - Health is the divine wealth.

Post related to tag - cauliflower rice

CAULIFLOWER RICE

CAULIFLOWER RICE

Have you ever imagined that you can eat Cauliflower that too like a rice? Yes, it is true! This Cauliflower rice does not contain a single grain of rice but it is entirely made from Cauliflower grinded to the size of rice grain and cooked. This exactly looks like a rice and even serves purpose as a rice.

Sun Jun 11 2023

कॉलीफ्लॉवर राईस

तुम्ही कधी विचार केला आहात का, फ्लॉवर भाता सारखा किंवा भात म्हणून खाऊ शकता? हो हे खरे आहे! ह्या कॉलीफ्लॉवर राईस मध्ये भाताचा एकही कण नाही आहे, अख्खा फ्लॉवर तांदुळाच्या आकाराएवढा बारीक दळून (ग्राइंड ) वापरण्यात येतो. हा तंतोतंत भात प्रमाणे दिसतो आणि भाताप्रमाणेच जेवणात मावून जातो.

Sun Jun 11 2023

कॉलीफ्लॉवर राईस